JAARLIJKSE RONDGANG

Geachte inwoners van Koningsbosch,

In de periode van 22 tot en met 29 augustus 2020 stond de jaarlijkse rondgang van harmonie St. Cecilia Koningsbosch gepland.
Ondanks dat we als harmonie de afgelopen periode alleen uitgaven en geen inkomsten hebben gehad, hebben we rekening houdende met het Covid -19 virus het besluit moeten nemen deze rondgang geen doorgang te laten vinden.


Wilt u desondanks een bijdrage doen voor de instandhouding van harmonie St. Cecilia Koningsbosch, zodat wij ook in de toekomst bijdragen kunnen leveren aan maatschappelijke en kerkelijke evenementen in ons dorp, zijn wij u daar zeer erkentelijk voor.

Uw bijdrage kunt u overboeken op rekeningnummer NL 70 RABO 0126 2007 42 ten name van Harmonie St. Cecilia Koningsbosch.

Bij voorbaat dank,

Bestuur en leden harmonie St. Cecilia Koningsbosch